Villkor för förmedling av fordon via fordonsauktion TradingSolutions, [2017-09-20].

1. TradingSolutions AB, 559005-2857 ("TradingSolutions")
1.1. TradingSolutions tillhandahåller en elektronisk marknadsplats ("Marknadsplatsen") på Internet för försäljning av fordon. Marknadsplatsen ägs och administreras av TradingSolutions Sverige AB, 559005-2857 ("TradingSolutions").
1.2. TradingSolutions säljer fordon för egen och annans räkning och har ett ansvar gentemot både säljare och köpare.
1.3. Endast hos TradingSolutions registrerad och av TradingSolutions godkänd bilhandlare ("Bilhandlare") kan köpa fordon via marknadsplatsen. Bilhandlaren förbinder sig att underrätta TradingSolutions om ägarförändringar sker inom Bilhandlaren.
1.4. Dessa villkor, samt övriga villkor och policys som meddelas Bilhandlarna utgör de villkor ("Villkoren"), som reglerar Bilhandlarens rättigheter och skyldigheter i samband med fordonsauktion via marknadsplatsen.
2. Fordonens ursprung
2.1. Fordonen kommer främst från leasingbolag i Sverige ("Leasingbolagen") samt i vissa fall från annat företag, gemensamt benämnda ("Säljaren").
2.2. Fordonen från Leasingbolagen har före försäljningen via marknadsplatsen under en tid leasats ut till olika vagnparkskunder i Sverige ("Vagnparkskund").
2.3. Samtliga fordon som utbjudes till försäljning via marknadsplatsen utbjudes med en förköpsrätt för den Vagnparkskund eller Säljare som senast brukat respektive fordon ("Förköpsrätt").
3. Tillgång till marknadsplatsen
3.1. Endast juridiska personer kan beviljas tillgång till marknadsplatsen.
3.2. För att få tillgång till marknadsplatsen måste bilhandlaren fylla i registreringsformuläret på sales.tradingsolutions.se. samt godkännas av TradingSolutions. Kraven för att godkännas är bland annat SNI-kod inom bilhandel, hemsida och e-post under eget domännamn samt bilhall. Bilhandlaren svarar för att korrekta organisations-, person- och adressuppgifter anges samt att avgiven information hålls uppdaterad.
3.3. För en Bilhandlare följer en rätt att deltaga i auktioner och bjuda på de fordon som tillhandahålls. Meddelanden från TradingSolutions skickas via e-post och det åligger därför Bilhandlaren att tillse att rätt e-postadress vid var tid är registrerad hos TradingSolutions.
3.4. Genom godkännande av detta avtal accepterar Bilhandlaren Villkoren och åtar sig att följa de instruktioner och anvisningar som ges. Bilhandlaren förbinder sig även att hålla sig uppdaterad om eventuella villkorsförändringar. Som juridisk person bekräftar Bilhandlarens företrädare vid registreringen också att denne har behörighet och befogenhet att binda Bilhandlaren till Villkoren.
3.5. För inloggning på marknadsplatsen väljer Bilhandlaren sitt användarnamn och sitt lösenord. Dessa är personliga och får inte delges annan eller förvaras så att obehöriga kan ta del av dessa. Bilhandlaren ansvarar för samtliga transaktioner som genomförs efter inloggning. Om lösenord och användarnamn kommer på avvägar skall detta genast anmälas till TradingSolutions. Bilhandlaren skall dessutom omedelbart ändra uppgifterna hos TradingSolutions.
4. Fordonets skick
4.1. Samtliga fordon säljes i befintligt skick.
4.2. Testprotokoll för respektive fordon samt övrig beskrivning finns tillgänglig på marknadsplatsen. Testerna genomförs på övergripande nivå.
4.3. Testerna utförs vanligtvis av bilhandlare, auktoriserad handlare av det aktuella märket, av TradingSolutions samt av TradingSolutions anlitade samarbetspartners värderingsman samt av en av Handelskammaren förordnad värderingsman. Testerna är subjektiva vilket kan innebära att bedömningen av normavvikelser och skador kan variera. Med anledning av det skall testerna därför endast betraktas som vägledande och Bilhandlaren måste själv vara beredd på att avvikelser från testprotokollet kan förekomma.
4.4. TradingSolutions tar inget ansvar för innehållet i testprotokollen utförda av andra än TradingSolutions.
4.5. Vilken ort fordonet befinner sig på framgår under beskrivningen av respektive fordon på marknadsplatsen.
5. Auktionsförfarande och Budgivning
5.1. Nya fordon läggs ut på marknadsplatsen löpande varvid auktionen startar. Det är möjligt att bjuda på fordonen direkt när de läggs ut.
5.2. Avslutstid för respektive fordon framgår av auktionslistan.
5.3. För att lägga ett bud på ett fordon måste Bilhandlaren logga in på marknadsplatsen. Budgivningen sker med dold budgivning vilket innebär att Bilhandlaren inte kan se andra Bilhandlares bud under auktionen.
5.4. När auktionen avslutas har den Bilhandlare med det högsta budet på respektive fordon (”Högsta Bud”) vunnit auktionen (”Köparen”). Köparen har då en skyldighet att genomföra köpet under förutsättning att Förköpsrätten ej nyttjas. Skulle bud på samma belopp förekomma är det alltid det först registrerade budet som gäller.
5.5. Återtagande av bud från Bilhandlarens sida kan inte ske efter auktionens slut om det inte är uppenbart orimligt.
5.6. Efter auktionsavslut visas högsta budet för de Bilhandlare som bjudit på ett fordon.
6. Förköpsrätt
6.1. Samtliga fordon som utbjudes till försäljning via marknadsplatsen utbjudes med en förköpsrätt för den Vagnparkskund eller Säljare som senast brukat respektive fordon.
6.2. Förköpsrätten ger Vagnparkskunden eller Säljare rätt att köpa respektive fordon .Om Vagnparkskund eller Säljare önskar utnyttja sin Förköpsrätt meddelas Köparen detta så snart det är möjligt.
6.3. Vagnparkskunden eller Säljare kan tacka nej till högsta bud och ta tillbaka fordonet från marknadsplatsen.
6.4. Om Vagnparkskunden eller Säljare avstår sin Förköpsrätt kommer ett e-postmeddelande att sändas till Köparen varav det framgår att Köparen köpt bilen, vilket objekt som det gäller samt priset för fordonet ("Bekräftelsen"). Vidare får Köparen information om leverans och betalningsinformation.
7. Mervärdesskatt
7.1. Lagt bud är inklusive mervärdesskatt. I det fall fordonet har avlyftningsbar moms anges det i beskrivningen av respektive fordon.
8. Klubbningsavgift
8.1. Vid köp via marknadsplatsen tillkommer en (”Klubbningsavgift”) enligt TradingSolutions vid var tid gällande prislista. Klubbningsavgiften faktureras separat för varje bil och betalning skall vara TradingSolutions tillhanda inom tio (10) dagar från fakturans utställandedag.
8.2. För Köpare utanför Sverige, som önskar exportfakturering utan moms, i de fall fordonet är kvalificerat för avdragbar moms, tillkommer en för vart fordon vid var tid gällande administrativ avgift.
9. Betalning
9.1. Betalning för ett köpt fordon skall vara TradingSolutions tillhanda senast inom två (2) bankdagar från Bekräftelsens utställandedag eller vid den senare tidpunkt; som angivits i Bekräftelsen.
9.2. Beloppet skall sättas in på det bankgironummer som anges i betalningsinstruktionen som mailas ut efter auktionen, med angivande av fordonets registreringsnummer samt texten "Bilförsäljning".
9.3. Betalningar måste alltid ske från den registrerade handlarens eget bankgirokonto i svensk bank.
9.4. Vid betalningsdröjsmål har Säljaren rätt att välja om avtalet skall fullföljas eller om det skall hävas och återtaganderätten utnyttjas. Fullföljes avtalet utgår till TradingSolutions från förfallodatum även daglig förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, samt dröjsmålsränta enligt lag. TradingSolutions förbehåller sig rätten att vid betalningsdröjsmål säga upp bilhandlarens tillgång till marknadsplatsen.
10. Leverans
10.1. Samtliga fordon som köps via marknadsplatsen ska transporteras till Köparen genom ett förvalt transportbolag. Transportbeställningen görs av TradingSolutions på köparens egen bekostnad.
11. Förbehåll om ägande- och återtaganderätt
11.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till fordonet tills dess Köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt Villkoren för respektive fordonsaffär. Köpare som innan äganderätten övergått till honom försäljer, pantsätter, uthyr eller på annat sätt avhänder sig aktuellt fordon kan drabbas av straffansvar.
11.2. Är enligt Villkoren hela eller delar av Köparens skuld förfallen till betalning förbehåller sig Säljaren rätten att återtaga försålt fordon.
11.3. TradingSolutions eller i vissa fall leasingbolaget kommer att omregistrera fordonet på Köparen så snart betalningen inkommit.
12. Reklamation
12.1. Eventuella reklamationer skall ske till TradingSolutions.
12.2. Alla reklamationer ska kanaliseras direkt via TradingSolutions och får ej ske med leasingtagare eller leasingbolag, dvs. Säljaren.
12.3. Köpet kan reklameras av Köparen endast om väsentliga avvikelser finns från vad som angivits i testprotokollet. Reklamationer kan även göras för större kostsamma skador vilka inte redovisats i testprotokollet.
12.4. Köparen måste, för att reklamationen skall kunna göras gällande, skyndsamt kontakta TradingSolutions via telefon alternativt via e-post för konstaterande att reklamation föreligger, dock senast tre (3) dagar efter att fordonet lämnats av förvalt transportbolag. Efter konstaterande att reklamation föreligger, erhåller köparen blankett för ifyllande.
12.5. Reklamationen måste innehålla fullständig information om orsaken till reklamationen samt Köparens uppskattning av skadekostnader utöver testprotokollet och bilder på skador.
12.6. Vid reklamation skall hänsyn tas till vad som kan anses som normalt slitage givet fordonets ålder och miltal.
12.7. Vid reklamationsärende gällande äldre fordon beaktas värdeminskningen på fordonet snarare än den faktiska reparationskostnaden.
12.8. Utrustning som är flyttbar; exempelvis vinterhjul extramattor, gps/navigator, brandsläckare, förstahjälpenpaket, bilbarnstol, lastboxar, takbox, dvd/lcd-skärmar och liknande, kan i vissa fall saknas och medger ej rätt till reklamation.
12.9. Om testprotokollet saknar uppgifter om fordonets skick, kan köpet reklameras endast om fordonets skador är omfattande.
12.10. Vid beräkning av skadekostnader, är utgångspunkten att dessa skall motsvara kostnaden för återställandet av fordonet till normalskick med hänsyn tagen till fordonets ålder och miltal.
12.11. Bedömning av skadekostnader görs av TradingSolutions.
12.12. TradingSolutions utreder snarast reklamationen och kontaktar skriftligen Köparen med sitt beslut.
12.13. Fordonet måste vara registrerat på Köparen tills reklamationen är reglerad, i annat fall kan ingen nedsättning av pris utgå.
12.14. Vid godkänd reklamation, skall de av TradingSolutions godkända skadekostnaderna snarast faktureras till TradingSolutions senast inom femton (15) dagar. Vid försenad fakturering utfaller ingen ersättning.
12.15. Kan inte överenskommelse nås, skall en kostnadsbedömning göras av en av TradingSolutions anvisad och oberoende för aktuellt fordons märke auktoriserad bilhandlare. Sådan bedömning skall ske på bekostnad av TradingSolutions.
12.16. TradingSolutions och Säljaren förbehåller sig rätten att vid en reklamation häva köpet istället för nedsättning av pris.
13. Ansvar och Ansvarsbegränsning.
13.1. TradingSolutions ansvarar inte för eventuell förlust av data eller för att data på något sätt inte kommit fram, till exempel vid budgivning, med mera. Bilhandlaren äger inte rätt att rikta några krav mot TradingSolutions för att marknadsplatsen inte varit tillgänglig, fungerat otillfredsställande, innehållit virus eller dylikt. TradingSolutions förbehåller sig rätten att förlänga eller göra om auktioner som drabbats av tekniska problem.
13.2. Skulle TradingSolutions förpliktelser förhindras eller försvåras av yttre omständigheter som inte kunnat förutses eller ligger utanför TradingSolutions kontroll är TradingSolutions fri från ansvar. Under tid av hinder enligt ovan är Bilhandlaren skyldig att i möjligaste mån fullgöra sina åtaganden.
13.3. TradingSolutions ansvar gentemot Bilhandlaren är under alla förhållanden begränsat till ersättning för direkt skada och uppgår inte i något fall till mer än ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp.
14. Information och material.
14.1. Samtliga användare av marknadsplatsen, såväl köpare som säljare ger TradingSolutions en icke exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken och publicering i alla nu kända och ännu inte kända media.
14.2. Användare eller besökare av/till marknadsplatsen får inte kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för annan något innehåll från marknadsplatsen. Vinnande budgivare får använda TradingSolutions bilder på den köpta bilen i sin annonsering – detta gäller endast bilder tagna vid någon av TradingSolutions inspektionsanläggningar där TradingSolutions har upphovsrätt.
15. Behandling av personuppgifter.
15.1. All information om Bilhandlaren behandlas strikt konfidentiellt och används i den omfattning som krävs för att; administrera användarkontot, kontrollera Bilhandlarens användande av marknadsplatsen samt genomföra fordonsauktion via marknadsplatsen.
15.2. TradingSolutions kan komma att lämna ut uppgifter i den omfattning som krävs i enlighet med lag. Underleverantörer kan även komma att processa personuppgifter för TradingSolutions räkning.
15.3. För att få information om sina registrerade personuppgifter kan Bilhandlaren vända sig till TradingSolutions för ett utdrag.
16. Cookies.
16.1. Marknadsplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.
16.2. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. TradingSolutions använder sig av båda två. För att undvika att cookies används på din dator krävs att webbläsaren ställs om.
17. Meddelanden.
17.1. Meddelanden till Bilhandlaren tillhandahålls normalt via marknadsplatsen eller via den e-postadress Bilhandlaren registrerat.
17.2. Meddelande som publicerats på marknadsplatsen anses ha kommit Bilhandlaren till handa. Meddelande som skickats till Bilhandlaren via e-post, brev el dyl. anses ha kommit Bilhandlaren till handa senast påföljande dag.
18. Avtalstid och uppsägning.
18.1. Dessa villkor träder i kraft i och med Bilhandlarens godkännande och gäller sedan tills vidare.
18.2. Bilhandlaren äger rätt att säga upp avtalet efter meddelande om detta skickats till TradingSolutions via e-post. Bilhandlaren skall avsluta eventuellt pågående affärer och till TradingSolutions inkomma med betalning för eventuellt utestående avgifter.
18.3. Från anmälan om uppsägning till dess uppsägningen träder i kraft äger Bilhandlaren inte rätt att bjuda på (köpa) nya objekt.
18.4. TradingSolutions äger rätt att stänga av Bilhandlaren som bryter mot dessa villkor. Bilhandlare som blivit avstängd äger inte rätt att använda annan Bilhandlares konto.
18.5. TradingSolutions förbehåller sig rätten att säga upp Bilhandlaren utan angivande av skäl.
18.6. TradingSolutions äger rätt att besluta om avveckling av marknadsplatsen och i samband med detta säga upp detta avtal.
18.7. Uppsägning från TradingSolutions sida gäller med omedelbar verkan varvid Bilhandlarens eventuella utestående skulder gentemot TradingSolutions förfaller till omedelbar betalning.
19. Ändring av Villkoren.
19.1. TradingSolutions äger rätt att ändra Villkoren. All ändring föregås av information till Bilhandlaren via marknadsplatsen och/eller e-post eller annan kommunikation senast tio (10) dagar innan de träder i kraft.
19.2. Nya villkor blir gällande mot Bilhandlaren så snart Bilhandlaren använder marknadsplatsen efter det att de nya villkoren trätt i kraft och gäller sedan tills vidare.
19.3. Bilhandlare som inte godkänner de nya villkoren äger inte rätt att logga in i systemet från och med det datum de nya villkoren träder i kraft.
20. Överlåtelse av rättigheter.
20.1. TradingSolutions äger rätt att överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren. Vid eventuell överlåtelse kommer information härom att presenteras på marknadsplatsen, om vem som övertagit rättigheter och skyldigheter efter överlåtelsen.
20.2. Bilhandlare äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren.
21. Tvister och tillämplig lag
21.1. Svensk rätt gäller för Villkoren. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämpning och/eller tillämplighet av Villkoren skall avgöras av allmän domstol i Stockholm, Sverige.

Villkor Inbytesauktioner

Inledning

TradingSolutions Inbytesauktioner utgör en marknadsplats där bilhandlare kan köpa och sälja bilar mellan varandra. TradingSolutions tillhandahåller endast marknadsplatsen och är inte avtalspart när en affär görs upp. Inbytesauktionerna utgör en separat sektion av TradingSolutions marknadsplats med en separat avgiftsstruktur.

22. Inbytesauktioner.
22.1. Säljaren tillhandahåller och ansvarar för testet.
22.2. Efter avslutad auktion görs betalningen direkt till säljande handlare.
22.3. Inbytesauktioner har ingen sluttid – budgivaren bestämmer giltighetstid för sitt bud.
22.4. Lägre klubbningsavgift än för övriga auktioner.
23. Säljarens skyldigheter.
23.1. Säljaren ska beskriva bilens brister på ett rättvisande sätt. Säljaren ansvarar också för att bilens skick vid leverans inte avviker från skicket då bilen såldes.
23.2. Säljaren ansvarar för att lösa restskulder och ska säkerställa att bilen inte är leasingspärrad innan den överlåts på köparen.
23.3. Om köparen kan påvisa större kostsamma skador vilka inte redovisats i testprotokollet har säljaren skyldighet att lämna ersättning. Säljaren kan välja att häva köpet istället för nedsättning av pris.
23.4. Säljaren får inte agera för att undvika marknadsplatsens avgifter. Om affären görs upp med köparen till ett annat pris utanför marknadsplatsen utgår ändå försäljnings- och klubbningsavgifter.
24. Köparens skyldigheter.
24.1. Köparens bud är bindande inom budets giltighetstid. Återtagande av bud från Bilhandlarens sida kan inte ske om det inte är uppenbart orimligt.
24.2. Köparen ska innan budet läggs gå igenom bilder, testprotokoll och bilbeskrivning för att säkerställa att man har all nödvändig information.
24.3. Köparen får inte agera för att undvika marknadsplatsens avgifter. Om affären görs upp med säljaren till ett annat pris utanför marknadsplatsen utgår ändå försäljnings- och klubbningsavgifter.
25. Betalningsvillkor.
25.1. Betalningsvillkor framgår i första hand av säljarens beskrivning, annars gäller de allmänna betalningsvillkoren nedan:
25.2. Betalning ska ske innan bilen hämtas och innan en transportorder görs, om inte annat avtalats mellan köpare och säljare.
25.3. Säljaren har rätt att ta ut påminnelseavgift och skälig dröjsmålsränta om betalning inte sker inom överenskommen tid.
26. Reklamationer.
26.1. Reklamationer hanteras av köpare och säljare. Vid hävt köp återbetalas klubbningsavgifter och försäljningsavgifter.
27. Transporter.
27.1. Transportbeställning kan göras av säljaren via tradingsystemet på köparens bekostnad.
28. Avgifter.
28.1. Vid köp via marknadsplatsen tillkommer en klubbningsavgift enligt TradingSolutions vid var tid gällande prislista för inbytesauktioner. Klubbningsavgifterna för Inbytesauktioner är lägre än den normala med hänsyn till att köpare och säljare gör upp affären.
28.2. Vid försäljning och publicering på marknadsplatsen utgår en försäljningsavgift enligt TradingSolutions vid var tid gällande prislista.
29. TradingSolutions ansvar.
29.1. Vid inbytesauktioner ansvarar TradingSolutions endast för marknadsplatsens funktion. TradingSolutions ansvarar inte för att säkerställa betalning eller leverans av bilar eller för bilarnas kvalitet eller för ingångna avtal mellan köpare och säljare.
AutoPlan, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm
Org.nr. 502017-7753
© 2023 AutoPlan. Produktion och drift TradingSolutions Sverige AB